headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky


Dostupné metodiky pro zpracování a zpřístupnění kartografických děl

(abecední autorské řazení)

AMBROŽOVÁ, Klára, TALICH, Milan a Ondřej BÖHM. Metodika digitalizace globů. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2013. 20 s. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika-digitalizace_globu.pdf.
Předkládaná metodika obsahuje postupy, kterými je možno glóby převést do digitální podoby a online zpřístupnit veřejnosti a to po dodržení veškerých kartografických zásad.

AMBROŽOVÁ, Klára, HAVRLANT, Jan, BÖHM, Ondřej a Milan TALICH. Metodika zpřístupnění digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2015. 14 s.
Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_globy-TMS.pdf.
Tato metodika by měla sloužit jako návod pro tvorbu digitálního obrazu starých glóbů v podobě georeferencované mapy ve vysoké kvalitě.

BÖHM, Ondřej, ANTOŠ, Filip, AMBROŽOVÁ, Klára, HAVRLANT, Jan a Milan TALICH. Metodika digitalizace a zpřístupnění starých atlasů. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2015. 13 s.
Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_atlasy.pdf.
Tato metodika předkládá způsob jak efektivně digitalizovat staré atlasy a zpřístupňovat je na internetu.

BRŮHA, Lukáš. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 38 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map/metodika-pro-tvorbu-metadat.
Tato metodika popisuje vztah mezi metadatovými standardy ze dvou rozdílných oborů - knihovnictví a geoinformační vědy.

HAVRLANT, Jan, AMBROŽOVÁ, Klára, TALICH, Milan a Ondřej BÖHM. Metodika georeferencování glóbů. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2014. 25 s. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_georeferencovani_globu.pdf.
Tato metodika se zabývá postupem tvorby georeferencovaného digitálního obrazu starých glóbů, ve vysoké kvalitě, vhodné pro detailní studium.

HAVRLANT, Jan, AMBROŽOVÁ, Klára, ANTOŠ, Filip, BÖHM, Ondřej a Milan TALICH. Metodika zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2015. 22 s. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_3D-modely.pdf.
Cílem metodiky je poskytnout návod pro jejich zpřístupnění v georeferencované podobě formou 3D modelů na internetu.

HAVRLANT, Jan, AMBROŽOVÁ, Klára, BÖHM, Ondřej a Milan TALICH. Metodika tvorby 3D modelu glóbů z poledníkových pásů. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2015. 21 s. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_globy-pasy.pdf.
Tato metodika je návodem pro tvorbou 3D modelů glóbů z poledníkových pásů a pro jejich zpřístupnění například v aplikaci Google Earth.

KOTERA, Jan a Milan TALICH. Metodika vyhledávání mapových značek na digitalizovaných starých mapách. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2013. 16 s. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika-vyhledavani_znacek.pdf.
Cílem metodiky je popsat vytvořený algoritmus pro automatické vyhledávání bodových mapových značek na digitalizovaných starých mapách.

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 79 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_met_RDA_new_2014.pdf.
Tato metodika předkládá nové návody a postupy pro katalogizaci kartografických materiálů podle nových katalogizačních pravidel Resource Description and Access (RDA).

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisu podle RDA v MARC21. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. 111 s.
Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_metod_RDA_old.pdf.
Metodika předkládá nové návody a postupy pro popisnou katalogizaci starých kartografických tisků (map, plánů, atlasů a glóbů) a rukopisů podle nových katalogizačních pravidel Resource Description and Access (RDA).

STACHOŇ, Zdeněk a Milan KONEČNÝ. Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech. Brno: Masarykova univerzita, Geografický ústav, 2014. 47 s. Dostupné z: http://mapy.geogr.muni.cz/img/MetodikaObjekty.pdf.
Tato metodika je primárně zaměřena na katalogizaci objektů vyskytujících se primárně na starých mapách (tj. staré tisky do r. 1850), ale je možné ji šířeji vztáhnout na celou kartografickou produkci. Termín objekt může být chápán jako synonymum termínu prvek vyskytující se v zákresu mapového obsahu.

STACHOŇ, Zdeněk, KOZEL, Jiří a Jan RUSSNÁK. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl. Brno: Masarykova univerzita, Geografický ústav, 2014. 46 s. Dostupné z: http://mapy.geogr.muni.cz/img/Metodika_Indexy.pdf.
Tato metodika si klade za cíl určení požadovaných metadat příslušejících k danému indexu mapového díla za účelem jejich následné využití v procesu katalogizace primárně starých map.

TALICH, Milan, SOUKUP, Lubomír, HAVRLANT, Jan, AMBROŽOVÁ, Klára, BÖHM, Ondřej a Filip ANTOŠ. Metodika georeferencování map III. vojenského mapování. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2013. 37 s.
Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika-3_voj_mapovani.pdf.
Cílem metodiky pro georeferencování rastrových obrazů map 3. vojenského mapování Rakousko-uherského císařství (1876-1880) je jejich zpřístupnění odborné veřejnosti formou webových mapových služeb (Web Map Services, WMS).

WANNER, Michal. Základní pravidla pro zpracování archiválií. Druhé, opravené a rozšířené vydání. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2015. ISBN 978-80-86466-78-1.
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/zakladni-pravidla-pro-zpracovani-archivalii-2015-cervene-vyznacenymi-zmenami.aspx.

ŽABIČKA, Petr. Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů pro paměťové instituce. [Brno]: Moravská zemská knihovna, 2011. 38 s. Dostupné z: http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf.
Jednou z cest jak tyto mnohdy unikátní, cenné a pro laickou i odbornou veřejnost atraktivní dokumenty zpřístupnit je jejich digitalizace a online zpřístupnění. Překládaná metodika obsahuje doporučení a postupy, kterými je možno tyto dokumenty zpřístupnit uživatelsky atraktivním způsobem při vynaložení co nejnižších nákladů a zachování možnosti se zpřístupněnými elektronickými dokumenty dále odborně pracovat.