headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Seznam sbírek A-Z

Digitální mapový archiv České geologické služby

Kartografie Vlastivědného muzea v Olomouci

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovská knihovna

Mapová sbírka Geografického ústavu Masarykovy univerzity

Mapová sbírka Národní knihovny České republiky (Oddělení rukopisů a starých tisků)

Mapová sbírka Národního technického muzea

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Mapová sbírka Vědecké knihovny v Olomouci

Mapové sbírky Moravského zemského archivu: indikační skici, sbírka map a plánů, Báňské hejtmanství B

Mapy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Mapy v archivních souborech Státního oblastního archivu v Zámrsku

Mollova mapová sbírka, Moravská zemská knihovna v Brně

Národní archiv leteckých měřických snímků

Sbírka map a atlasů Knihovny Benediktinského opatství Rajhrad

Sbírka map a plánů Archivu hlavního města Prahy

Sbírka map a plánů Národního archivu

Sbírka map a plánů Národního zemědělského muzea

Sbírka map a plánů, Státní okresní archiv Most

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Státní oblastní archiv v Třeboni, oddělení správy fondů a sbírek Třeboň

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

Velkostatek Přísečnice Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Západočeské muzeum v Plzni, p. o.